e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Splošni pogoji poslovanja

  
1. Ugotovitvene določbe poslovanja

Agencija Agado na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, izvaja dejavnost posredovanja občasnih in začasnih del za osebe, ki imajo status študenta ali dijaka ter dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku.
 
2. Predmet splošnih pogojev poslovanja

S splošnimi pogoji poslovanja študentskega servisa Agencije Agado (v nadaljevanju Splošni pogoji) so opredeljene pravice in obveznosti na področju posredovanja občasnih in začasnih del za dijake in študente ter druga nadomestila in stroški Agencije Agado.
 
Poslovni partnerji, ki uporabljajo spletno aplikacijo Web servis za podjetja in študetje ter dijaki, ki uporabljajo spletno aplikaciji Osebni servis za dijake in študente, z uporabo le teh sprejemajo navodila in pogoje, ki jih vsebuje posamezna spletna aplikacija.
 
3. Študent

Pravico do opravljanja občasnih in začasnih del preko študentskega servisa imajo:
 • osebe, ki imajo status dijaka v Republiki Sloveniji in so že dopolnile 15 let,
 • osebe, ki imajo status študenta v Republiki Sloveniji,
 • osebe, ki imajo status udeležencev izobraževanja odraslih, so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja.

Pravico do opravljanja občasnih in začasnih del preko študentskega servisa imajo tudi:
 • dijaki in študenti, državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini (kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole),
 • osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo (na podlagi vpisa na visokošolski zavod) pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta,
 • študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.
 
Član študentskega servisa Agencije Agado ima pri opravljanju začasnih in občasnih del naslednje dolžnosti:
 • pred pričetkom dela mora dvigniti ustrezno napotnico;
 • dela, ki mu ga zagotovi Agencija Agado d.o.o., opravlja preko napotnic Agencije Agado d.o.o.;
 • upoštevati mora navodila o varstvu pri delu in navodila strokovnih služb delodajalca;
 • delo mora opravljati vestno in skrbno;
 • v primeru, ko dela ne nastopi, mora neizpolnjeno napotnico vrniti na Agencijo Agado d.o.o. najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je bila napotnica izstavljena;
 • obvezuje se, da bo Agencijo Agado d.o.o. takoj obvestil o kakršnih koli spremembah podatkov ali o dejstvih, ki bi lahko kakorkoli vplivala na izpolnjevanje pogojev oz. zahtev za opravljanje občasnih in začasnih del.
 
Član z včlanitvijo v študentski servis Agencije Agado dovoljuje pridobivanje, uporabo in obdelavo  osebnih podatkov iz pristopne izjave oziroma druge podatke, ki jih na katerikoli način posreduje Agenciji Agado, za izvajanje dejavnosti Agencije Agado d.o.o. in izvajanje promocijskih aktivnosti. Član ima to pravico, da kadarkoli prepove uporabo posredovanih podatkov za namene neposrednega trženja. To lahko sporoči na email naslov info@agado.si.
 
Član z včlanitvijo v študentski servis Agencije Agado in ob vsakem poslovanju z študentskim servisom Agencije Agado d.o.o. potrjuje seznanjenost z veljavnimi Splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Člani, ki niso državljani Republike Slovenije, ob včlanitvi potrjujejo seznanjenost z zakonodajo in z drugimi pomembnimi informacijami, vezanimi na status (ne)rezidentstva v Republiki Sloveniji ter z uredbami in določbami Zakona o davčnem postopku, ki ureja uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja. V skladu z veljavno zakonodajo bo Agencija Agado d.o.o. članu nerezidentu odvajala akontacijo dohodnine. Član nerezident, ki je rezident države, s katero ima Republika Slovenija sklenjeno konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, mora urediti morebitno vračilo odvedene akontacije pri pristojnem davčnem organu. V primeru, da takšen član pred prejemom posameznega zaslužka dostavi Agenciji Agado d.o.o. izpolnjen zahtevek za oprostitev oziroma zmanjšanje davka, bo le ta predložila takšen izpolnjen zahtevek pristojnemu davčnemu organu. Dohodek bo takšnemu članu nakaza šele, ko Agencija Agado d.o.o. prejme s strani davčnega organa potrjen zahtevek.
 
4. Naročnik dela:

Naročnik dela:
 • bo v skladu z zakonom pred pričetkom opravljanja občasnih in začasnih del dijake oz. študente seznanil z ukrepi s področja varstva pri delu;
 • pri opravljanju dela dijakom in študentom zagotovil vsa potrebna zaščitna sredstva ter naprave;
 • da bo periodično, na posebnem obrazcu »Potrdilo o opravljenem delu« ali po elektronski pošti izdelal obračun opravljenega dela za vse dijake oz. študente, ki so pri njemu delali v izbranem obdobju in ga takoj dostavil izvajalcu po elektronski pošti, po faksu ali preko spletne aplikacije Web servis za podjetja;
 • o morebitni nastali poškodbi pri delu dijaka oz. študenta še isti dan o tem obvestil izvajalca;
 • bo upošteval določbe ZDR, ki urejajo delo otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in študentov;
 • mora izpolnjevati in spoštovati vse ostale obveznosti, določene s predpisi Republike Slovenije na področju zaposlovanja;
 • izvajalcu sporočil vse morebitne spremembe podatkov iz te pogodbe v roku 8 dneh po nastali spremembi;
 • bo v primeru, da mu izvajalec posreduje, zaradi dosege namena te pogodbe o poslovnem sodelovanju, kakršnekoli osebne podatke, slednje uporabljal v skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in v skladu z namenom te pogodbe;
 • jamči za resničnost podatkov, ki jih posreduje Agenciji Agado d.o.o., pri čemer dovoljuje Agenciji Agado d.o.o., da ga obvešča o spremembah in novostih, ki so povezane s področjem zaposlovanja in izvedbo anket in raziskav povezanih z zaposlovanjem;
 • je v primeru, da zamudi s plačilom računa, izvajalcu dolžan plačati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva plačila;
 • je v primeru neplačila računa, dolžan kriti vse stroške izterjave in vse stroške pravde.

5. Agencija Agado d.o.o.
 
Agencija Agado d.o.o.:
 • bo v skladu s koncesijsko pogodbo ter na zahtevo naročnika in za njegov račun, opravljala storitve iskanja in izbora dijakov ali študentov za dela in naloge, ki so zapisane v zahtevi naročnika;
 • bo vodila ustrezno bazo podatkov študentov in dijakov, ki so usposobljeni za opravljanje del in nalog s področja, ki je pomembno za naročnika;
 • je dolžna vse zahtevane storitve opraviti strokovno, kvalitetno in v dogovorjenem času;
 • plačuje prispevek za obvezno zavarovanje za primer smrti ali invalidnosti, kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni za dijake oz. študente, ki delajo pri naročniku;
 • Plačuje pavšalne prispevke v imenu in za račun delodajalca za obvezno zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za dijake oz. študente, ki delajo pri naročniku :
 • originalen obrazec  REK-2 izpolni, potrdi, arhivira in dostavi na ZZZS oz. DURS;
 • v imenu in za račun delodajalca nakaže obračunane zneske zavarovanja na račun ZZZS in jih v svojem knjigovodstvu vodi kot prehodne postavke (če ni s strani naročnika naročeno drugače);
 • na računu za opravljeno delo dijaka oz. študenta izvajalec, kot ločeno postavko, zaračuna zakonsko predpisani in obračunani znesek zavarovanja, katerega plača naročnik;
 • bo zaradi zmanjšanja administrativnih opravil in hitrejšega obračunavanja opravljenega dela pri naročniku za dijake in študente izstavila STALNE NAPOTNICE, ki veljajo za tekoče šolsko leto od datuma izdaje;
 • bo v skladu z Zakonom delovnih razmerjih, Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zavarovala dijake in študente, ki bodo pri naročniku opravljali delo;
 • bo na podlagi pravilno izpolnjene in potrjene napotnice ali potrdila o opravljenem delu, izdelala in posredovala račune za opravljeno delo skupaj z zakonsko opredeljenimi koncesijskimi dajatvami ter stopnjo DDV na opravljene storitve servisa;
 • bo dijakom in študentom izvajala predplačila najkasneje prvi naslednji delovni dan po prejetem potrjenem potrdilu o opravljenem delu (velja za delodajalce, ki so redni plačniki);
 • bo za naročnika opravila postopek prijave in plačila posebnega pavšalnega prispevka za primer poklicne bolezni in poškodbe pri delu ter naročniku obračunala isti znesek (če ni s strani naročnika naročeno drugače);
 • bo naročniku sporočila vse morebitne spremembe podatkov iz te pogodbe v roku 8 dneh po nastali spremembi;
 • bo v primeru, da mu naročnik posreduje, zaradi dosege namena te pogodbe o poslovnem sodelovanju, kakršnekoli osebne podatke, slednje uporabljala v skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in v skladu z namenom te pogodbe;
 • materialno ne odgovarja za delo, ki ga pri naročniku opravljajo dijaki in študenti. Študenti in dijaki so za svoje delo odgovorni naročniku dela.

6. Kršitve določil Splošnih pogojev poslovanja in reševanje nastalih sporov
 
Morebitne spore, bodo Agencija Agado, poslovni partner in član reševali sporazumno. Če se stranke ne morejo sporazumeti, bodo spor predložile v reševanje pristojnemu sodišču.
 
7. Veljavnost Splošnih pogojev poslovanja
 
Agencija Agado lahko kadarkoli v skladu z veljavno zakonodajo enostransko spreminja te Splošne pogoje poslovanja.

V primeru, da Agencija Agado spremeni Splošne pogoje poslovanja, mora najmanj 30 dni pred uveljavitvijo sprememb dijaku, študentu ali poslovnemu partnerju (v nadaljevanju skupaj poimenovani stranka), v primeru da te spremembe Splošnih pogojev poslovanja vplivajo na pravice in obveznosti stranke, stranki poslati obvestilo. Za poslano obvestilo se šteje dopis poslan po pošti, obvestilo preko spletne aplikacije (v kolikor stranka posluje z uporabo spletne aplikacije »Web servis za podjetja« ali »Osebni servis za dijake in študente«) ali opozorilo na izdanem računu.
 
Vse spremembe Splošnih pogojev poslovanja bodo objavljene na spletnih straneh Agencije Agado d.o.o. in bodo dostopne tudi v vseh njenih poslovalnicah.
 
Stranka lahko v tem roku pisno odstopi od pogodbe, sklenjene na podlagi Splošnih pogojev poslovanja brez kakršnekoli sankcije. Ob tem pa mora imeti poravnane vse svoje obveznosti do Agencije Agado d.o.o.

V primeru, ko stranka v tem roku pisno od pogodbe ne odstopi, se šteje da soglaša s spremembami Splošnih pogojev poslovanja.
 
Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani Agencije Agado d.o.o. in v vseh njenih poslovalnicah.

Ti Splošni pogoji poslovanja veljajo od 03.06.2013 dalje.

Agencija Agado d.o.o.